Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Nowości w leczeniu cukrzycy. Czy to przełom w leczeniu cukrzycy ? Innowacyjna terapia leczenia cukrzcy w Polsce

Paweł Rogowicz

Terapia limfocytami T regulatorowymi chroni komórki β trzustki w cukrzycy typu 1

nowości w cukrzycy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cukrzyca typu 1 (DM1) rozwija się w wyniku niszczenia wysp trzustkowych  przez autoreaktywne limfocyty T. Proces ten dodatkowo nasila deficyt liczby limfocytów T regulatorowych (Tregs).W badaniach na zwierzętach zaobserwowano, że au¬toreaktywne limfocyty T pochodzące od myszy cho¬rych na cukrzycę typu 1 indukują rozwój choroby u osobników zdrowych. Badania z zastosowaniem zwierzę¬cych modeli DM1 wykazały ponadto, że proces au¬toimmunologicznego niszczenia wysp trzustkowych może być zahamowany/spowolniony przez limfocy¬ty T regulatorowe (Tregs; CD4+CD25highCD127-FoxP3+).

Do podobnych wniosków skłaniają wyniki badań nad występującym u człowieka zespo¬łem immunodysregulacji, poliendokrynopatii zwią¬zanym z chromosomem X (ang. immunodysregula¬tion, polyendocrinopathy, enteropathy, X – linked syndrome, IPEX). U podłoża IPEX leży mutacja w genie FoxP3, czego konsekwencją jest brak funkcjo¬nalnych komórek Treg i wystąpienie szeregu zabu¬rzeń, w tym cukrzycy typu 1.Wiadomo ponadto, że komórki Tregs biorą udział w hamowaniu fizjologicznych re-akcji immunologicznych, co ma na celu utrzymanie równowagi w układzie immunologicznym.

Zespół badawczy z Gdańskiego i Uniwersytetu Medycznego po raz pierw¬szy podał, otrzymując efekt terapeutyczny, komórki Tregs dzieciom ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1.Terapii poddano 10 dzieci z cukrzycą typu 1 (8–16 lat) w ciągu 2 miesięcy od rozpoznania choroby. Preparat terapeutyczny składał się z wyizolowanych autologicznych komórek Tregs namnożonych w warunkach dobrej praktyki produkcyjnej.

Od każdego pacjenta pobierano do 250 ml krwi obwodowej pod kontrolą anestezjologa.Z pobranej krwi izolowano limfocy¬ty Tregs. Komórki hodowano do momentu otrzymania wymaganej dawki ¬terapeutycznej.Tak przygotowane komórki podawano pacjentowi w powolnym wlewie kroplowym pod kontrolą ane¬stezjologa w ciągu 1h od momentu zwolnienia pro¬duktu z laboratorium.

Calsulin-logotyp1

Grupę kontrolną stanowiło 10 pacjentów do¬branych pod względem klinicznym w stosunku do grupy badanej, którzy zostali wykluczeni z udziału w terapii ze względu na dostęp żylny uniemożli¬wiający pobranie wymaganej objętości krwi.

Jako punkty końcowe badania przyjęto stężenie C-peptydu na czczo, poziom HbA1c oraz zapotrzebowanie na insulinę, uznając dobową dawkę insuliny (DDI) ≤ 0,5 IU/kg m.c. za wartość wskazującą na remisję. Badanie prowadzono zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Niezależną Komisję Bioetyczną do Spraw Badań Naukowych przy GUMed (nr zgody NKEBN/8/2010). Przed przystąpieniem do procedury pacjent i/lub jego rodzice wyrażali pisemną zgodę na udział w badaniu.

Wyniki badań

W momencie podania komórek ani podczas ca¬łego okresu prowadzenia obserwacji u pacjentów poddanych terapii nie zaobserwowano przypadków ciężkich infekcji, epizodów ostrej hypo- lub hiper¬glikemii czy żadnych innych efektów niepożąda¬nych.Istotne statystycznie różnice pomiędzy gru¬pą badaną i kontrolną wykazano po raz pierwszy w 6 miesiącu od zdiagnozowania cukrzycy (4–5 mies. po podaniu komórek Tregs).

Spośród 10 pacjentów 8 pozostawało w klinicznej remisji. Dwoje dzieci spośród 8 będących w remisji nie wymagało podaży egzogennej insuliny. W tym samym czasie remisja dobiegła końca u 6 spośród 10 pacjentów z grupy kontrolnej. Ponadto poziom C-peptydu na czczo był istotnie wyższy u dzieci poddanych terapii komór¬kami Tregs w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymali szczepionki.

Zgodnie z obserwacjami manew¬rowanie dawką komórek Tregs jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym zabiegiem, który stanowi po¬tencjalną metodę kontroli cukrzycy typu pierwszego.Badania wskazują, że u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 podanie auto-logicznych namnożonych in vitro limfocytów Tregs prowadzi do poprawy funkcji komórek β trzustki, o czym świadczy wyższy poziom C-peptydu u gru¬py chorych poddanych terapii.Wcześniejsze badania wykazały, że komórki Tregs pochodzące od chorych z cukrzycą typu 1 wykazu¬ją taką samą zdolność do proliferacji, jak komór¬ki osób zdrowych. W związku z tym przeprowadze¬nie ekspansji tych komórek w warunkach in vitro nie jest problemem . Niemniej istniały do tej pory wątpliwości, czy zastosowanie autologicznych Tregs w leczeniu cukrzycy typu 1 może przynieść efekt tera¬peutyczny.

 Przedstawiona przez Gdański Uniwersytet Medyczny terapia jest pierwszym tego rodzaju działaniem przeprowa¬dzonym u człowieka, a jej wyniki potwierdzają ce¬lowość proponowanego podejścia również w lecze¬niu cukrzycy typu 1.Obserwacje sugerują , że za większość zaburzeń immunologicznych leżących u podłoża cukrzycy typu pierwszego odpowiedzialne są aktywowane au¬toreaktywne komórki efektorowe (Teff), a nie de¬fekt funkcji/proliferacji limfocytów Tregs.Wcześniejsze badania z zastosowaniem zwierzę¬cych modeli DM1 wykazały, że podanie zwielokrot-nionej liczby komórek Tregs hamuje działanie auto¬reaktywnych limfocytów Teff i chroni przed wystąpieniem cukrzycy typu 1.Badania przeprowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny wskazują, że u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą podanie auto¬logicznych namnożonych in vitro limfocytów Tregs prowadzi do poprawy funkcji komórek β trzustki i zachęca do dalszych badań klinicznych opartych na przedstawionej metodzie.

Źródło: Endokrynologia Pediatryczna Vol. 11/2012 Nr 4(41)

 reklama

 

 

Zobacz inne porady:

Paweł Rogowicz

Opis Pawła
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.