Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu Cukrzyca.pl

 Dział I. Postanowienia ogólne

1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu Cukrzyca.pl pojęciami rozumie się:

a)    „Regulamin” – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.Cukrzyca.pl;

b)    „Administrator”, „Firma epokaY” – epokaY; Skórzewo, ul. Runa Leśnego 13, 60-185 Poznań; REGON: 300613124, NIP 666-191-31-37, Numer ewidencji: 3009/127/2007

c)    „forum” – internetowy serwis służący do wymianu poglądów między Użytkownikami;

d)    „serwis Cukrzyca.pl” lub zamiennie „Forum” lub „Serwis” – internetowy serwis, prowadzony przez Administratora  pod aktualnym adresem http://cukrzyca.pl umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, przeglądanie treści wpisów oraz komentowanie ich. Wszelkie problemy zdrowotne muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach Serwisu informacji lub porad.

e)    „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144 poz. 1204);

f)     „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;

g)     „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

2. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu Cukrzyca.pl usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu:

- wszystkim Użytkownikom – czytania wpisów zawartych na forach zamieszczonych na Forum oraz zamieszczania swoich komentarzy.

 

3. Użytkownik Forum ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

 

Dział II. Oświadczenia Użytkowników

 

1.Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.

 

2. Z tytułów, o których mowa w ust. 1 powyżej Regulaminu żadne wynagrodzenie, odszkodowanie lub inne świadczenie nie jest Użytkownikowi, należne od Administratora, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.

 

3. Użytkownik, oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Forum, w  szczególności za treści porad medycznych, opinie, komentarze. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz wobec osób trzecich, za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronach wskazanych w Dziale I.

 

4. Administrator nie ma wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami i informacjami zamieszczonymi przez Użytkowników w ramach Forum. W związku z powyższym Administrator podkreśla, iż wyłączona jest jego odpowiedzialność za naruszanie przez nich praw lub dóbr osobistych Użytkowników.

 

Dział III. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora

 

Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a)połączenie z siecią Internet,

b)posiadanie następującego sprzętu i oprogramowania: przeglądarki internetowej.

 

Dział IV. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.
1. Zakazuje się podejmowania na stronach Forum, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.

 

2. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 1 powyżej, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia danych z Forum oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 

Dział V. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw,

2. Administrator oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników na Forum.

3. Administrator lub upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu treści reklamowych w zakresie oraz formie przez siebie określonej. Użytkownicy wyrażają na to zgodę i akceptują fakt, że treści reklamowe mogą w pewnym stopniu zakłócać odbiór innych informacji zamieszczonych w Serwisie.

Dział VI. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 

1. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik czyni to poprzez faktyczne zaprzestanie czytania lub zamieszczania komentarzy do wpisów zamieszczonych na Forum.

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile zawarta przez Administratorem z Użytkownikiem, umowa nie stanowi inaczej, Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie http;//cukrzyca.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 

Dział VII. Ochrona danych osobowych w Serwisie

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usługi przez Administratora, w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

2. Po zakończeniu korzystania z Serwisu, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przy zapisie na darmowy newsletter lub darmowy poradnik jest Firma epokaY. Zostałem (am) poinformowany (a), że moje dane osobowe będą przetwarzane, w tym także udostępniane współpracującym z Administratorem a także następcom prawnym Administratora i nabywcom części lub całości przedsiębiorstwa Administratora, w tym dostawcom produktów i/lub usług oraz uznanym organizacjom społecznym i pozarządowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych w następujących celach: marketingowy, wysyłki promocyjnych ofert, rozwój produktów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej przez Firmę epokaY, w tym na udostępnianie danych na powyższych zasadach. Akceptuję regulamin i jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazane przeze mnie adresy elektroniczne od Firmy epokaY a także innych podmiotów, które pozyskały moje dane od Firmy epokaY. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich poprawiania

Dział VIII. Reklamacje

 

Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres info@cukrzyca.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
Dział IX. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników na jego stronach,

b) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Forum,

c) utratę danych zamieszczonych na stronach Forum,

d) niedostępność Forum z przyczyn leżących po stronie innych – aniżeli Administratora – podmiotów,

e) skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających Użytkownikowi  korzystanie z Usługi,

f) przerwy w dostępie do Forum, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

g) szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

h) problemy techniczne związane z korzystaniem z Forum, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub prawidłowym działaniem sieci Internet,

i) jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu spowodowane na skutek zastosowania przez kogokolwiek informacji zamieszczonych na Forum.

 

Dział XI. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.